Kế hoạch Chiến lược cho Sở Y tế Công cộng

Kế hoạch Chiến lược 2023-2026 của Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara đặt ra phương hướng cho tổ chức của chúng tôi trong vòng ba năm tới. Các mục tiêu và chiến lược được đặt ra cung cấp một lộ trình giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh bảo vệ và cải thiện sức khỏe cũng như hạnh phúc của cộng đồng. Nó cũng giúp chúng tôi đặt ưu tiên các nguồn lực như ngân sách,nhân viên, thời gian dành cho các dự án. Tìm hiểu thêm về Sở và sứ mệnh của chúng tôi và các giá trị cốt lõi.  

Tài liệu Kế hoạch Chiến lược

Kế hoạch Chiến lược 2023-2026 vạch ra các mục tiêu và chiến lược trong năm lĩnh vực:

Công Bằng Chủng Tộc và Y Tế

Chính sách

Quan hệ Đối tác

Công nghệ và Dữ liệu

Phát triển nhân lực và gắn kết nhân viên

Các kế hoạch tập trung vào dân số và chương trình cụ thể

Nhiều sáng kiến y tế công cộng riêng lẻ của chúng tôi cũng có các kế hoạch chiến lược dành riêng cho chương trình của họ. Quý vị có thể đọc các kế hoạch đó tại đây:

Văn phòng Chính của Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara

150 W. Tasman Dr.
Tầng 1
San José, CA 95134
United States

Điện thoại:
(408) 792-5040
Người Khiếm thính Liên lạc: 7-1-1 (Dịch vụ Tiếp âm California)

Email:
[email protected]

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.