May Planong Bumista Sa IbangBansa? Siguraduhing Nabakunahan Sa Tigdas

May Planong Bumista Sa IbangBansa? Siguraduhing Nabakunahan Sa Tigdas

Contact sa Media: 
News release in Atgoloag Britt Ehrhardt/Marianna Moles
Departamento ng Kalusugan ng Publiko ng Santa Clara County
Opisina: (408) 792-5155
[email protected]

Hinihikayat ng mga Public Health Department na Magpabakuna Bago Lumabas ng Bansa

News Release in English​

Kondado ng Santa Clara, CA. –  Bago bumyahe sa ibang bansa, dapat siguraduhin na natanggap ang inirekumendang dalawang dosis na bakuna sa tigdas, biki at rubella (Measles-Mumps-Rubella o MMR). Sa buong bansa, may kabuuang 704 na kaso ng tigdas sa 2019, ang pinakamataas mula 1994. Halos lahat ng mga kaso ay nauugnay sa mga taong hindi nabakunahan ng MMR at bumisita sa ibang bansa, kasunod ng pagkalat nito sa mga hindi pa nabakunahang populasyon sa Estados Unidos.  

Inirekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang dalawang dosis na MMR na bakuna: ang unang dosis sa mga batang 12 hanggang 15 buwan at ang pangalawang dosis sa mga batang 4 hanggang 6 taong gulang. Dapat magpabakuna ang mga adulto na bibisita sa ibang bansa kung hindi sila nakatanggap ng dalawang dosis na bakuna noong sila ay bata pa. Ang pagbabakuna ay ang pinakaepektibong proteksyon laban sa tigdas. 

Makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa pagpapabakuna kapag may planong bumisita sa ibang bansa mga 4-6 na linggo bago bumyahe. Kung may kasamang sanggol na 6-12 na buwang gulang, inirerekomenda ng CDC na ang sanggol ay makatanggap ng isang maagang dosis na MMR na bakuna. Delikado ang komplikasyon ng tigdas, lalo na sa mga sanggol at bata. Impormasyon tungkol sa inirekomendang mga bakuna para sa mga aalis sa bansa ay matatagpuan sa CDC website cdc.gov/vaccines/vpd/mmr/public/index.html.  

"Mapanganib na sakit ang tigdas. Mabuti nalang at may ligtas at epektibong bakuna na nagbibigay ng permanenteng proteksyon, "sabi ni Dr. Sara Cody, ang Health Officer ng County of Santa Clara Public Health Department. "Mapalad tayo na mataas ang vaccination rate sa ating kondado at napapakinabangan natin ang ‘herd immunity’. Ang ibig sabihin nito ay ang mga sanggol at mga taong may mga medikal na kondisyon na hindi pwedeng mabakunahan ay protektado dahil napapaligiran sila ng komunidad kung saan marami ang nabakunahan. " 

Karaniwan parin ang tigdas sa ilang bahagi ng mundo sa Europa, Asya, Pasipiko, Timog Amerika, at Aprika, kabilang ang Pilipinas, Israel, Indya, at Ukraine. Kung may plano kayong lumabas sa bansa, protektahan ang inyong sarili laban sa mga sakit na karaniwan sa bansang inyong binibisita. 

Magpabakuna sa inyong doktor, lokal na parmasya, o klinika. Hanapin ang mga pasilidad na nagbabakuna kontra sa tigdas sa Vaccine Finder vaccinefinder.org​. Pwede ring magpabakuna sa Public Health Department, at maaari itong sakupin ng inyong health insurance. Bisitahin ang sccphd.org/iz. para sa impormasyon tungkol dito.  

Bilang sagot sa mga kaso ng tigdas sa Bay Area, gumawa ang Kondado ng Santa Clara Public Health Department ng mga hakbang upang kontrolin ang pagkalat ng sakit, kabilang ang: 

  • Pag-imbestiga sa mga taong maaaring nalantad sa tigdas at tiyakin na immune sila laban sa tigdas. 
  • Pag-iwas sa posibleng pagkalat ng tigdas sa pamamagitan ng paglimita sa mga aktibidad ng mga hindi nabakunahan na maaaring nagkaroon ng kontak sa tigdas. 
  • Paghiwalay sa mga taong nakakahawa upang maiwasan ang pagkalat ng tigdas. 
  • Pagpayo sa mga indibidwal na hindi nabakunahan na magpabakuna laban sa tigdas. 
  • Pagkonsulta sa mga lokal na health care provider tungkol sa mga hinihinalang kaso ng tigdas at pagtulong na matiyak ang sakit. 
  • Pagbibigay-alam sa publiko at lokal na media tungkol sa mga pampublikong lugar kung saan maaaring nalantad ang tigdas.

Sobrang nakakahawa ang tigdas na kapag ang isang tao ay nagkatigdas, hanggang 90 porsiyento ng mga taong malapit sa kanya ay mahahawa kung hindi sila immune. Maaaring mapasa ng taong may tigdas ang sakit bago siya magkaroon ng alinmang sintomas. Maaaring magkaroon ng tigdas mula 7 hanggang 21 na araw pagkatapos magkakontak sa taong may tikdas. Ang karaniwang sintomas ng tigdas ay lagnat, ubo, sipon, namumulang mata, at namumulang mga butlig o rashes sa buong katawan. 

Kung hindi masigurado ang kasaysayan ng inyong mga bakuna, o may kontak kayo sa taong may tigdas, kumonsulta kaagad sa inyong doktor. Kung mayroon kayong sintomas ng tigdas, napakahalagang tumawag muna sa ospital o klinika bago pumasok para maipaalam na maaaring may tigdas kayo, at nang sa gayon, makakagawa sila ng paraan upang maprotektahan ang ibang mga pasyente at tauhan. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa tigdas, bisitahin ang sccphd.org/measles.     

Nagbibigay din ang Public Health Department na impormasyon tungkol sa tigdas para sa mga doktor https://publichealth.sccgov.org/disease-information/measles.​

 

Category

News Release

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.