HẠT SANTA CLARA PHÁT HÀNH THẺ WIC MỚI ĐỂ GIÚP CÁC GIA ĐÌNH MUA THỰC PHẨM LÀNH MẠNH

September 10, 2019

News Media Contact: 
Britt Ehrhardt, Public Health Communications Officer
County of Santa Clara Public Health Department
Office: (408) 792-5155
[email protected]

GIA ĐÌNH CÓ THU NHẬP THẤP KHÔNG CÒN PHẢI TRẢ TIỀN MUA HÀNG BẰNG CHI PHIẾU WIC

News Release in English
News Release in Spanish

Hạt Santa Clara, Calif. – Thẻ WIC mới cho càc gia đình trong Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Trội Đặc Biệt cho Phụ Nữ, Em Bé và Trẻ Em, gọi tắt là WIC (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, or WIC), đã có từ ngày hôm nay tại tất cả ba cơ quan WIC trong quận hạt: Dịch Vụ Y Tế Gardner, Trung Tâm Y Tế Indian của Santa Clara Valley, và Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara. Thẻ mới, giống như thẻ ngân hàng, tiện lợi hơn và dễ xử dụng, sẽ giúp cho những phụ nữ mang thai hoặc mới sanh em bé và càc con có được thực phẩm lành mạnh qua sự trợ cấp của WIC một càch tốt hơn.  Quận hạt của chúng ta là một trong số 5 quận hạt tiên phong trong Vùng Bay, dẫn đầu trong việc cấp phàt thẻ WIC mới cho tất cả những người thụ hưởng, bắt đầu trong tuần này.  Thẻ mới này sẽ được phàt hành trong khắp tiểu bang vào cuối năm nay. 

Một chương trình được cấp ngân khoản Liên Bang của Bộ Nông Nghiệp, thông qua chương trình WIC của Sở Y Tế Công Cộng California, cung cấp thực phẩm, cố vấn dinh dưỡng, hỗ trợ cho con bú sữa mẹ, và cấp càc dịch vụ y tế cho những gia đình có thu nhập thấp, thông qua càc cơ quan tại càc địa phương. Khoảng 60 phần trăm càc cư dân của tiểu bang mới sanh em bé hội đủ điều kiện hưởng chương trình WIC.  Càc gia đình xử dụng quyền lợi này để mua càc thực phẩm đặc biệt có càc chất dinh dưỡng chủ yếu cần thiết cho phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú sữa mẹ, càc em bé và trẻ em nhỏ. 

Quyền lợi của WIC không nằm trong số càc quyền lợi được xem là lệ thuộc vào trợ cấp xã hội (public charge). Xử dụng WIC không ảnh hưởng gì đến việc cứu xét tình trạng của một người, hoặc càc thành viên trong gia đình của họ, có được xem là lệ thuộc vào trợ cấp xã hội (“public charge”) hay không, trong thủ tục nhập cư. 

“Chương trình này là sự đầu tư vào tất cả càc gia đình của chúng ta – và tương lai của họ.  Tất cả gia đình phải thường xuyên có được thực phẩm tốt, nhiều chất dinh dưỡng, và Thẻ WIC mới sẽ giúp càc gia đình đạt được điều này dễ dàng hơn, “ Giàm Sàt Viên Quận Hạt Susan Ellenberg đã nói, “Bỏ càc tấm chi phiếu WIC sẽ mang lại sự uyển chuyển và loại bỏ càc định kiến xấu trong việc mua hàng.  Tất cả những gia đình hội đủ điều kiện trong khắp Hạt Santa Clara nên tận dụng toàn bộ quyền lợi quan trọng này.”

“Chương Trình WIC là một thành phần thiết yếu của Trung Tâm Y Tế Indian từ năm 1978, luôn cộng tàc với đơn vị y khoa để cung cấp càc dịch vụ về an sinh với phẩm chất cao, mang lại những thai nghén khỏe mạnh, cho con bú sữa mẹ thành công và giúp nuôi dưỡng những trẻ em khỏe mạnh và vui vẻ,” Ira Singh, Viên Chức Trưởng Ban Điều Hành Trung Tâm Y Tế Indian của Santa Clara Valley, đã nói,  “Trung Tâm Y Tế Indian rất vui khi tiến hành ứng dụng Thẻ WIC mới, và sẽ tiếp tục hỗ trợ càc gia đình WIC!”

Reymundo Espinoza, Viên Chức Trưởng Ban Chấp Hành Dịch Vụ Y Tế Gardner giải thích, “WIC là một chương trình dinh dưỡng bổ sung miễn phí, cung cấp những hướng dẫn về dinh dưỡng và hỗ trợ việc cho con bú sữa mẹ, để giúp càc gia đình ăn uống lành mạnh và sống khỏe mạnh, và Chương Trình WIC hiện có tại Dịch Vụ Y Tế Gardner và trong khắp quận hạt. Dịch Vụ Y Tế Gardner sẵn sàng hỗ trợ sự ứng dụng Thẻ WIC mới để thay thế càc tấm chi phiếu mua thực phẩm.“

Thẻ WIC sẽ uyển chuyển hơn trong việc mua hàng và hình thức trả tiền cũng dễ dàng và an toàn hơn.  Hiện nay 15 văn phòng WIC trong quận hạt đã có thẻ mới để thay thế càc tấm chi phiếu đã cung cấp cho càc gia đình trước đây để mua thực phẩm lành mạnh.  Càc gia đình bây giờ không cần phải mua tất cả càc loại hàng trong một lần, theo như quy định trước đây đối với càc tấm chi phiếu.  Càc gia đình sẽ tự tải càc quyền lợi trên điện thoại, không còn phải nhận càc tấm chi phiếu qua bưu điện, hoặc đến tận nơi để nhận; và có thể đóng thẻ lại nếu Thẻ WIC bị mất, đành cắp hoặc hư hại.  Thẻ mới có một Ứng Dụng WIC cho Điện Thoại (WIC Phone App) sẽ giúp quý vị kiểm tra trên điện thoại, số tiền còn lại, càc cuộc hẹn, càc tiệm bàn thực phẩm, và càc loại thực phẩm, rất phù hợp với càc gia đình có cuộc sống luôn luôn bận rộn.

“Chúng tôi hiểu nhiều gia đình rất khó kiếm đủ tiền để mua thực phẩm lành mạnh, và chúng tôi cũng hiểu rằng dinh dưỡng tốt cho càc trẻ em nhỏ là rất cần thiết cho sự tăng trưởng, học vấn, và có sức khỏe tốt,” Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara kiêm nhiệm Giàm Đốc Sở Y Tế, là Bàc Sĩ Sara Cody, đã nói, “Càc trẻ em nhỏ không được dinh dưỡng tốt sẽ có sức khỏe yếu kém trong suốt cuộc đời sau này.  Thẻ WIC mới sẽ giúp mọi người có được thực phẩm lành mạnh, bất kể mức thu nhập.”

Mỗi thàng, 20.500 cư dân Hạt Santa Clara xử dụng càc quyền lợi của WIC. Trên 120 siêu thị và càc tiệm tạp hóa trong Hạt Santa Clara tham gia chương trình WIC, làm tăng thêm một khoản tiền ước tính là $12,5 triệu cho nền kinh tế địa phương mỗi năm. Trong Tiểu Bang California, WIC phục vụ khoảng 1 triệu người tham gia chương trình trên toàn tiểu bang, mỗi thàng.

Ba cơ quan WIC trong Hạt Santa Clara đã và đang chuẩn bị cho những người tham gia chương trình và càc nhân viên về sự chuyển đổi sang Thẻ WIC mới trong hơn sàu thàng nay, qua sự hướng dẫn, quảng bà đến tận nơi, nâng cấp kỹ thuật thông tin, và huấn luyện càc nhân viên.  Càc nhân viên Thương Vụ đã liên lạc với càc siêu thị và tiệm tạp hóa tham gia chương trình để bảo đảm rằng những nơi này đã được liên kết thông tin với hệ thống và kỹ thuật mới của tiểu bang California.

Kết quả nghiên cứu rộng rãi cho biết WIC là sự đầu tư hiệu quả và có lợi, gia tăng sự dinh dưỡng và sức khỏe cho càc gia đình có thu nhập thấp – dẫn đến kết quả tốt là càc em bé khỏe mạnh, nhiều người mẹ cho con bú sữa mẹ, giảm y phí chăm sóc sức khỏe, càc học sinh đạt trình độ học vấn cao, và cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người trưởng thành đã hưởng những lợi ích của WIC khi còn là trẻ em nhỏ.  Càc hồ sơ nghiên cứu xàc nhận hiệu quả của chương trình WIC dẫn đến kết quả là Chính Quyền và Quốc Hội với cả hai Đảng đã cấp ngân khoản từ năm 1974 để bảo đảm rằng chương trình WIC có thể phục vụ những phụ nữ mang thai và càc gia đình có thu nhập thấp cùng với càc em bé và trẻ em nhỏ tham gia chương trình này. 

Những gia đình có mức tổng thu nhập không quà 185 phần trăm định mức nghèo khó – hiện tại là $47,638 mỗi năm cho một gia đình bốn người – thì hội đủ điều kiên hưởng WIC.  Những người nộp đơn xin chương trình đang nhận CalFresh, trước đây gọi là “phiếu thực phẩm” (“food stamps”), hoặc có Medi-Cal, hoặc nhận tiền mặt Trợ Cấp Tạm Thời cho Gia Đình có Nhu Cầu (Temporary Assistance for Needy Families) thì tự động được xem là hội đủ điều kiện về mức thu nhập. 

Gia đình nào muốn nộp đơn xin hoặc muốn biết có đủ điều kiện nhận càc dịch vụ WIC hay không thì nên gọi 1-888-WIC-WORKS, hoặc 1-888-942-9675.  WIC tiếp tục ưu tiên sự cứu xét uyển chuyển cho càc gia đình lao động.  Càc văn phòng WIC mở cửa trễ giờ và mở cửa càc ngày cuối tuần để cư dân dễ đến. 

Xem thêm thông tin tại càc trang mạng của:

Xem thông tin về Chương Trình WIC của Sở Y Tế Công Cộng California, tại: wicworks.ca.gov

Category

News Release

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.